Algemene voorwaarden voor aansluiting bij en gebruik van het getrouwheidsprogramma OKAÏDI – OBAÏBI

Tussen:

OKAÏDI Frankrijk, met 2.928.240 euro kapitaal, gevestigd te 162 Boulevard de Fourmies, 59 100 ROUBAIX, handelsreg. Rijselse metropool 398.110.445,
hierna “OKAÏDI” genoemd,

en elke natuurlijke persoon die zich wenst in te schrijven voor het getrouwheidsprogramma van OKAÏDI – OBAÏBI, hierna “de Begunstigde” genoemd.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden voor aansluiting bij het getrouwheidsprogramma

De Begunstigde verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor aansluiting bij en gebruik van het getrouwheidsprogramma OKAÏDI – OBAÏBI en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op okaidi.be

OKAÏDI behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik de algemene voorwaarden voor het gebruik van zijn getrouwheidsprogramma te wijzigen of het programma stop te zetten.

Principes

Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma kan in alle OKAÏDI, OBAÏBI-winkels en op de website: www.okaidi.be. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma kan alleen worden gevalideerd als de informatie die wordt verstrekt op het moment van lidmaatschap volledig is, in overeenstemming met het gevraagde en bruikbare formaat. Lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma is één (1) jaar geldig. Het jaarlijkse lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma bedraagt vier (4) euro en de prijs is onder voorbehoud. 

De voordelen die aan het getrouwheidsprogramma zijn verbonden, kunnen aldus worden gecumuleerd en in de verschillende winkels van het merk buiten de factory outlets worden gebruikt, binnen de grenzen van drie (3) voordelen per aankoop. Per huishouden wordt slechts één loyaliteitsprogramma-lidmaatschap aanvaard (onder huishouden worden personen verstaan die op hetzelfde adres wonen). Om deze reden, en in het kader van de strijd tegen identiteitsdiefstal en -fraude, behoudt OKAIDI zich het recht voor om de begunstigde, bij zijn deelname aan het getrouwheidsprogramma of bij het gebruik van de voordelen die eruit voortvloeien, elk document te vragen dat zijn identiteit en/of die van de geregistreerde kinderen bewijst. 

Fraude of misbruik van de cumulatie van loyaliteitspunten door de begunstigde kan leiden tot een onmiddellijk verlies van punten, de annulering van toegekende voordelen en de annulering van het lidmaatschap van de begunstigde van het loyaliteitsprogramma, zonder terugbetaling van de lidgelden. OKAIDI behoudt zich eveneens het recht voor om van de begunstigde, die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude in het getrouwheidsprogramma, de terugbetaling te eisen van elk bedrag dat hij heeft ontvangen, onder voorbehoud van alle gerechtelijke stappen, met inbegrip van strafrechtelijke stappen, die hieruit voortvloeien. 

Een OKAÏDI-kaart is noch een betaalkaart, noch een kredietkaart. 

Verzamelen van getrouwheidspunten:

Een klant die zijn getrouwheidskaart in de winkel (met uitzondering van de outlets) voorlegt of op de webshop registreert, kan met zijn aankopen punten verzamelen en krijgt 1 punt voor 1 euro aankopen. Als een totaal van 200 punten is bereikt, wordt een getrouwheidsvoordeel ter waarde van 8 euro gestuurd naar de Begunstigde. Het aantal punten dat overblijft, wordt opgeteld bij latere aankopen. Het saldo van de punten is op te vragen in de winkel of te raadplegen op uw webaccount op okaidi.be. Het getrouwheidsvoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is.

Geboorte

Wanneer in een gezin een kind wordt geboren (kind dat verblijft op hetzelfde adres als de Begunstigde) van wie de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is, geeft de kaart recht op een geboortevoordeel ter waarde van 8 euro. Om het geboortevoordeel te ontvangen dient de Begunstigde, via de winkel, OKAÏDI op de hoogte te brengen van de geboorte van het kind en als bewijs het identiteitsbewijs van de Begunstigde en een kopie van de geboorteakte van het kind voor te leggen. De melding en voorlegging van het identiteitsbewijs van de Begunstigde en de kopie van de geboorteakte van het kind moeten plaatsvinden ten vroegste op de geboortedag en ten laatste op de dag waarop het kind zes maanden oud wordt. Na verstrijken van deze zes maanden kan de Begunstigde geen aanspraak meer maken op een geboortevoordeel. Let op indien de documenten afwezig zijn of de termijn verlopen is kan de Begunstigde het geboortevoordeel niet ontvangen. Het geboortevoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is.

De verjaardag van de kinderen:

Voor elk kind in een gezin (kind dat verblijft op hetzelfde adres als de Begunstigde) van wie de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is, geeft de kaart recht op een verjaardagsvoordeel ter waarde van 8 euro van de eerste tot en met de dertiende verjaardag van dat kind.

Alleen de Begunstigde die de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind, heeft recht op dit verjaardagsvoordeel voor kinderen. Het verjaardagsvoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is.

Gebruik van de getrouwheids-, geboorte- en kinderverjaardagsvoordelen:

De Begunstigde kan het getrouwheids-, het geboorte- en verjaardagsvoordeel gebruiken in alle OKAÏDI- en OBAÏBI winkels in België en op de webshop okaidi.be, om zijn aankopen te betalen en/of zijn getrouwheidskaart te vernieuwen portokosten uitgezonderd. De voordelen worden per mail of per SMS verstuurd. Indien OKAIDI niet over het mail-adres of GSM-nummer beschikt kan OKAIDI hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. De voordelen te consulteren en te gebruiken via uw rekening op okaidi.be en in de winkel bij uw passage aan de kassa

Het getrouwheids-, het geboorte- en het verjaardagsvoordeel zijn geldig tot de vervaldatum die op het voordeel. Ze moeten in één keer worden gebruikt, kunnen niet worden omgeruild en worden niet cash uitbetaald. In geval van retour van een bestelling naar ons centraal magazijn, dan worden de gebruikte voordelen gedeeltelijk of geheel gecrediteerd in de vorm van punten op de getrouwheidskaart (1€ = 25 punten)

Vernieuwing:

De OKAÏDI-kaart is één jaar geldig. Op het einde van dat jaar moet de Begunstigde de kaart vernieuwen indien hij wil blijven genieten van de voordelen die verbonden zijn aan de getrouwheidskaart OKAÏDI – OBAÏBI.

De prijs van de kaart bedraagt jaarlijks 4 €, prijs die kan veranderen. Als een kaart wordt vernieuwd, wordt geen nieuwe getrouwheidskaart toegestuurd. Bij vernieuwing wordt het reeds verzamelde puntenaantal van de Begunstigde behouden gedurende een periode beperkt tot drie jaar, vanaf de vervaldatum van de getrouwheidskaart. Na die periode wordt het door de Begunstigde verzamelde puntenaantal verwijderd.

In geval van verlies of diefstal:

Uw winkel vervangt uw kaart zonder dat u punten verliest.

Informatica en vrijheden In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, om deze te wijzigen en er verzet tegen aan te tekenen, door u te richten tot de klantenservice van OKAÏDI, 162, boulevard de Fourmies 59100 Roubaix, FRANKRIJK  Of via ons contactformulier of door hierop te klikken