ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA IN BELGIË EN LUXEMBOURG

 Tussen: OKAÏDI SAS, kapitaal van € 2 928 240,00, gevestigd te 162 Boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, ingeschreven in het HVR van Lille Métropole onder het nummer 398 110 445, en haar Dochters, die optreden in het kader van de activiteiten OKAÏDI, OBAÏBI, OXYBUL EVEIL & JEUX en IDKIDS, hierna "OKAÏDI" genoemd, en elke natuurlijke persoon die zich wenst aan te sluiten bij het getrouwheidsprogramma, hierna de "Begunstigde" genoemd.

 

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("AGV"): Aansluiting bij het getrouwheidsprogramma kost jaarlijks € 4. Deze prijs kan evolueren. De aansluiting kan niet betaald worden met een getrouwheidsvoordeel of met een cadeaubon. De aansluiting is mogelijk in alle winkels van OKAÏDI, OBAÏBI en IDKIDS in België en van Luxemburg en op de website www.okaidi.be.

 

AANSLUITINGSMODALITEITEN: La adhesión al programa fidelidad es de 4 € anualmente. Este precio es susceptible de evolución. La adhesión no puede pagarse con una ventaja fidelidad o con una tarjeta regalo. La adhesión se puede realizar en todas las tiendas OKAÏDI, OBAÏBI e IDKIDS de España y en el sitio www.okaidi.es. 

 

TE RESPECTEREN PRINCIPESDe aansluiting bij het getrouwheidsprogramma kan enkel gevalideerd worden indien de informatie die op het moment van de aansluiting wordt verstrekt, volledig, conform is met het gevraagde format en exploiteerbaar is.Per gezin wordt slechts één aansluiting bij het getrouwheidsprogramma aanvaard (gezin = personen die op hetzelfde adres verblijven). Voor elke aansluiting bij het programma, of elk gebruik van de voordelen die daaruit voortvloeien, behouden we ons het recht voor om aan de Begunstigde een document te vragen om zijn identiteit en die van de geregistreerde kinderen te rechtvaardigen. De Begunstigde heeft het recht om enkel kinderen uit één en unieke familieband aan te geven (ouder of grootouder of andere).  Elke fraude of elk misbruik in de verzameling van getrouwheidspunten door de Begunstigde kan leiden tot onmiddellijk verlies van de punten, annulering van de uitgegeven voordelen, evenals de annulering van de aansluiting van de Begunstigde bij het getrouwheidsprogramma, zonder terugbetaling van de aansluitingskosten. Wij behoudens ons eveneens de mogelijkheid voor om van de Begunstigde, die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude in het getrouwheidsprogramma, elk bedrag dat onrechtmatig door de Begunstigde zou ontvangen zijn, terug te betalen, onder voorbehoud van gerechtelijke vervolging die daaruit kan voortvloeien, met inbegrip van strafrechtelijke procedures.

 

GETROUWHEIDSVOORDEEL EN VERZAMELING VAN PUNTEN: Dankzij aankopen kunnen punten verzameld worden, namelijk 1 punt per aangekochte €  (met uitzondering van boeken, cd-roms, verzendkosten, abonnement en ecobijdrage).Een aankoop wordt verrekend, ongeacht de gebruikte betalingswijze (met uitzondering van betaling met cadeaubon). Wanneer de drempel van 200 punten behaald is, wordt een voordeel van € 8 naar de Begunstigde gestuurd. Het saldo van de verzamelde punten wordt opgeteld bij latere aankopen. Het puntensaldo kan op eenvoudig verzoek in de winkel of via de Websites worden geraadpleegd.

 

VERJAARDAGSVOORDEEL: Voor elk kind dat tot een gezin behoort en waarvoor de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is of waarvan de Begunstigde erkent toestemming te hebben gekregen van deze persoon, biedt de Aansluiting bij het getrouwheidsprogramma recht op een voordeel van € 8 van de 1ste tot en met 12de verjaardag van dat kind. 

 

GEBOORTEVOORDEEL: Voor elke geboorte van een kind dat tot een gezin behoort en waarvoor de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is of waarvan de Begunstigde erkent toestemming te hebben gekregen van deze persoon, wordt aan de Begunstigde een voordeel van € 8 aangeboden. Om dit voordeel te krijgen, moet de pasgeborene binnen de 6 maanden na de geboorte van het kind geregistreerd worden.

 

GEBRUIK VAN DE VOORDELEN: Beschikbaarheid van de voordelen wordt volgens zijn voorkeuren aan de Begunstigde meegedeeld via e-mail of sms en voordelen kunnen gebruikt worden in alle winkels van OKAÏDI, OBAÏBI en ID KIDS en op de Websites, om aankopen te betalen en/of om de aansluiting bij het getrouwheidsprogramma te verlengen. Voordelen zijn 2 maanden geldig vanaf de uitgifte ervan en zijn cumuleerbaar met eventuele lopende promotieaanbiedingen. Voordelen zijn in één keer bruikbaar,  beperkt tot drie (3) voordelen per kassabon of validering van een winkelmandje op de website en kunnen niet omgewisseld of terugbetaald worden. De voordelen die worden gebruikt en gecontroleerd en moeten terugbetaald worden, worden opnieuw uitgegeven in de vorm van punten als het artikel teruggestuurd wordt naar de opslagruimte en in de vorm van cadeaubonnen als ze in de winkel geretourneerd worden.

 

RECHT VAN INTREKKING VAN DE AANSLUITING BIJ HET GETROUWHEIDSPROGRAMMAOvereenkomstig artikel L.221-18 van het handelswetboek beschikt de Begunstigde van het getrouwheidsprogramma over een recht van intrekking tijdens de wettelijke termijn van 14 dagen, te rekenen van de datum van aansluiting bij het programma, enkel wanneer deze aansluiting via de Website werd uitgevoerd. Voor de aansluiting in een winkel kan geen terugbetaling worden geregeld. 

Om de Begunstigde de kans te bieden om onmiddellijk gebruik te maken van de getrouwheidsvoordelen, geldt de aansluiting bij het getrouwheidsprogramma als uitdrukkelijke uitvoering van het programma, voordat de termijn van 14 dagen verstreken is, overeenkomstig artikel L.221-25 van het handelswetboek. De Begunstigde kan zijn recht van intrekking uitoefenen voordat de wettelijke termijn van 14 dagen verstreken is, via een verklaring die vrij is van ambiguïteit en waarin hij meldt dat hij zijn aansluiting wil intrekken. De uitoefening van het recht van intrekking door de Begunstigde houdt in dat het getrouwheidsprogramma wordt stopgezet: hij kan dus niet langer gebruik maken van het getrouwheidsvoordeel in de winkel of op de Website. Eventuele uitgegeven getrouwheidsvoordelen (bv. getrouwheidscheque, kortingcode) worden bijgevolg geannuleerd.

In de veronderstelling dat de Begunstigde van geen enkel getrouwheidsvoordeel gebruik gemaakt heeft, wordt het bedrag van de aansluiting hem integraal terugbetaald. Indien de Begunstigde echter gebruik gemaakt heeft van een of meerdere getrouwheidsvoordelen, zal het totale bedrag van deze voordelen echter van de terug te betalen aansluitingsprijs worden afgetrokken. Indien het totale bedrag van deze voordelen hoger zou zijn dan de aansluitingsprijs, is de Begunstigde bijgevolg verplicht om het resterende verschuldigde bedrag (resterend bedrag = totaal bedrag van de gebruikte voordelen - aansluitingsprijs) terug te betalen.

 

VERLENGING: De aansluiting is 1 jaar geldig en kan door de Begunstigde verlengd worden. Bij de verlenging wordt het saldo van de reeds verzamelde punten gedurende een beperkte duur van 1 jaar vanaf de einddatum van de aansluiting behouden. Na deze termijn worden de punten verwijderd.

 

PERSOONSGEGEVENS: De persoonsgegevens van de Begunstigde worden verzameld en verwerkt, enerzijds om het lid te laten genieten van de voordelen van het getrouwheidsprogramma en anderzijds om hem, indien hij daarvoor zijn toestemming geeft, aanbiedingen, actualiteit of al dan niet gepersonaliseerde reclame toe te sturen. Ze kunnen ook verwerkt worden om eventuele fraude in de getrouwheid op te sporen. Overeenkomstig de toepasselijke reglementering beschikt u over een recht van inzage, afkondiging van geanticipeerde richtlijnen, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet van/tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar: OKAIDI, Klantenservice, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix - FRANCE of via het contactformulier op de website www.okaidi.be. Hou er rekening mee dat onze Klantenservice in het kader van de uitoefening van rechten door verzoekers, mogelijk de identiteit van deze verzoekers moet kunnen controleren en mogelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs zal eisen.

Voor meer informatie kunt u de rubriek Persoonsgegevens op onze Websites raadplegen.

 

DATUM LAATSTE BIJWERKING: 07/10/2019